Informacija keleiviams
Bendrosios vežimo sąlygos (keleivių ir bagažo)
 

 

1. APIBRĖŽIMAI

1.1. Sąvokos vartojamos Bendrosiose keleivių ir bagažo vežimo sąlygose (toliau – Sąlygos, Vežimo sąlygos) turi šią reikšmę:

1.1.1. „Mes“, „mūsų“, „mes patys“ ir „mus“ reiškia UAB Grand Cru Airlines, taip pat vadinamas Grand Cru Airlines.

1.1.2. „Jus“, ir „jūsų“ reiškia bet kokį asmenį, išskyrus įgulos narius, kuris vežamas ar turi būti vežamas orlaiviu, nurodytą Biliete arba Keleivių sąraše (taip pat žr. „Keleivio“ apibrėžimą).

1.1.3. „BAGAŽAS“ - tai jūsų asmeninis turtas, kurį vežatės keliaudami. Jei nenurodyta kitaip, bagažo sąvoka apima jūsų Registruotąjį ir Neregistruotąjį bagažą.

1.1.4. „BAGAŽO KVITAS“ - tai dokumentas, kuris patvirtina jūsų Registruotojo bagažo vežimą.

1.1.5. „BAGAŽO TAPATYBĖS ETIKETĖ“ - tai dokumentas išduodamas registruojant bagažą, ir kuris yra naudojamas pažymėti ir nustatyti kiekvieną jūsų užregistruoto bagažo dalį.

1.1.6. „BILIETAS“ - tai materialus arba nematerialus (elektroninis) Kliento išduotas dokumentas, kuris suteikia jums teisę keliauti tam tikru skrydžiu ir yra neatskiriama Sutarties sąlygų dalis. Bilietas taip pat reiškia materialų arba nematerialų (elektroninį) mūsų išduotą standartinės formos dokumentą, kuriuo mes veikiame kaip sutartinis vežėjas, suteikiantis Jums teisę keliauti tam tikru skrydžiu ir kuris yra neatskiriama Sutarties sąlygų dalis.

1.1.7. „DIENOS“ - tai kalendorinės dienos.

1.1.8. „DRAUDŽIAMI DAIKTAI“ - tai daiktai, kurie gali būti panaudoti neteisėtų veiksmų atlikimui arba daiktai, kurie pagal galiojančius teisės aktus ir taisykles, nebuvo tinkamai deklaruoti, arba pagal teisės aktus šiuos daiktus yra draudžiama gabenti orlaiviu, pasiimti keleiviui ar pasiimti į orlaivį Neregistruotajame bagaže ar į kontroliuojamą zoną, arba gabenti Registruotajame bagaže.

1.1.9. „KELEIVIO KUPONAS“ - tai po kelionės Jums liekanti Bilieto dalis  ir kurią jums turi grąžinti.

1.1.10. „KELEIVIS“ - tai bet kuris asmuo, išskyrus įgulos narius, kuris yra vežamas ar turi būti vežamas orlaiviu pagal Bilietą ir/arba Keleivių sąrašą (taip pat žr. „jūs“ ir „jūsų“ apibrėžimą).

1.1.11. „KELEIVIŲ SĄRAŠAS“ reiškia Kliento pateiktų keleivių sąrašą tam tikram skrydžiui, kuris yra vykdomas pagal Užsakomojo skrydžio sutartį sudarytą su Klientu, kurioje nurodomas žmonių sąrašas, kurie atskirai viešai įsigijo Bilietus konkrečiam skrydžiui.

1.1.12. „KELIONĖS DOKUMENTAI“ yra pasas, asmens tapatybės kortelė, pakvietimas, viza, draudimas ir kiti dokumentai reikalingi atitinkamai kelionei.

1.1.13. „KLIENTAS“ reiškia asmenį/įmonę, su kuriuo mes sudarėme Užsakomojo skrydžio arba Block vietų sutartį.

1.1.14. „KONVENCIJA“ - tai bet kuris iš šių taikytinų dokumentų bei jų priedų:

 • Konvencija dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, pasirašyta Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d. (toliau vadinama Varšuvos konvencija);
 • Varšuvos konvencija su pataisa, pasirašyta Hagoje 1955 m. rugsėjo 28 d.;
 • Varšuvos konvencija, pataisyta Monrealio papildomu protokolu Nr. 1 (1975 m.);
 • Varšuvos konvencija, pataisyta Hagoje ir Monrealio papildomu protokolu Nr. 2 (1975 m.);
 • Varšuvos konvencija, pataisyta Hagoje ir Monrealio papildomu protokolu Nr. 4 (1975 m.);
 • Gvadalacharos papildoma konvencija (1961 m.);
 • Konvencija dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, pasirašyta Monrealyje 1999 m. gegužės 28 d.
 • Tokijo konvencija dėl nusikaltimų ir tam tikrų kitų veiksmų, padarytų orlaiviuose, pasirašyta 1963;
 • Čikagos tarptautinės civilinės aviacijos konvencija, pasirašyta 1944 m. gruodžio 7 d.

1.1.15. „KUPONAS“ – tai popierinis skrydžio kuponas ir/arba elektroninis kuponas, kurie suteikia teisę įvardytam keleiviui keliauti Kupone nurodytu skrydžiu.

1.1.16. „NEREGISTRUOTASIS BAGAŽAS“ - tai bet kuris kitas nei „Registruotasis“ jūsų bagažas, kurį pasiimate su savimi į orlaivį.

1.1.17. „NENUGALIMA JĖGA“ – tai neįprastos aplinkybės, kurių neįmanoma numatyti, prognozuoti ar išvengti, ir kurių pasekmių neįmanoma likviduoti net jei buvo imtasi visų atsargumo priemonių.

1.1.18. „NETEISĖTAS VEIKSMAS“ reiškia neteisėtus veiksmus (veikimą arba neveikimą) arba bandymus įvykdyti tokius veiksmus, kurie kelia grėsmę civilinės aviacijos saugumui, oro transportui, gyvybei arba žmonių sveikatai ir kita, įstatymų saugomam gėriui. Be to, tai reiškia veiksmus, nepaisant ar jie yra neteisėti ar ne, bet gali sukelti arba sukelia pavojų orlaivio, žmonių ar jų turto esančio orlaivyje saugumui, arba kuriais yra pažeidžiamos orlaivyje nustatytos tvarkos ir/arba drausmės taisyklės.

1.1.19. „ORO BENDROVĖS KODAS“ reiškia dviejų ženklų ar trijų raidžių junginį, kuriuo žymimi atskiri oro vežėjai.

1.1.20. „REGISTRAVIMO LAIKAS“ – tai oro bendrovės nurodyta laiko riba, iki kurios turite užbaigti registracijos formalumus ir gauti įlaipinimo taloną.

1.1.21. „REGISTRUOTASIS BAGAŽAS“ - tai bagažas, kurį mes saugome orlaivio Bagažo saugykloje ir kuriam išdavėme Bagažo kvitą.

1.1.22. „SKRYDŽIO KUPONAS“ - tai ta Bilieto dalis, kurioje įrašyta “Good for Passage”. Perkant elektroninį Bilietą tai reiškia elektroninį Kuponą. Skrydžio kuponas nurodo jūsų išvykimo ir atvykimo vietas.

1.1.23. „SST“ - tai Specialioji Skolinimosi Teisė, valiutos vienetas, kuris yra oficialus Tarptautinio valiutos fondo valiutos keitimo vienetas.

1.1.24. „SUSTOJIMAS“ - tai numatytas jūsų sustojimas vietoje tarp išvykimo vietos ir atvykimo vietos.

1.1.25. „SUTARTIES SĄLYGOS“ - reiškia sąlygas išdėstytas arba pateiktas kartu su jūsų Bilietu ir/arba Vežimo sąlygomis. Ant Bilieto esantis nurodymas „Atsižvelgiant į vežimo sąlygas„ reiškia nuorodą į šias Vežimo sąlygas.

1.1.26. „VEŽIMAS“ reiškia Keleivių ir/arba Bagažo vežimą oru, kuris yra vykdomas vadovaujantis Užsakomojo skrydžio sutartimi sudaryta tarp mūsų kaip faktinio vežėjo ir Kliento (sutartinio vežėjo (užsakovo ar kelionės operatoriaus)) ir priklausantis nuo Užsakomojo skrydžio sutarties. Klientas yra vežėjas, kuris kaip atstovaujamasis sudaro vežimo sutartį su keleiviu. Vežimas taip pat reiškia keleivių ir/arba bagažo vežimą oru, kuris yra vykdomas vadovaujantis vežimo sutartimi sudaryta tiesiogiai tarp mūsų kaip sutartinio vežėjo su Keleiviu. 

1.1.27. „UŽSAKOMOJO SKRYDŽIO SUTARTIS“ reiškia sutartį sudaryta su mumis kaip faktiniu vežėju ir Klientu (užsakančiu vežėju (užsakovu ar kelionės operatoriumi)).

1.1.28. „ŽALA“ - tai Keleivio mirtis ar kūno sužalojimas, dalinis arba visiškas Bagažo praradimas, įskaitant Bagažo vagystę, atsiradusią ar susijusią su Vežimu arba kitomis mūsų teikiamomis paslaugomis.

 
 

 

2. TAIKYMAS

2.1 BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1.1 Išskyrus kaip numatyta 2.2. ir 2.3. punktuose, šios UAB „Grand Cru Airlines“ Vežimo sąlygos taikomos skrydžiams, kurių Bilietuose yra nurodytas mūsų pavadinimas arba mūsų Oro bendrovės kodas.

2.2 ĮSTATYMO VIRŠENYBĖ

2.2.1 Jeigu šios Vežimo sąlygos ar jų dalis prieštarauja taikytinai teisei, taikytina teisė turi pirmumo teisę.

2.2.2 Jeigu kuri nors iš šių Vežimo sąlygų nuostatų pagal taikytiną teisę negalioja, nepaisant to kitos nuostatos lieka galioti.

2.3 PIRMUMO TEISĖ TAIKYTI VEŽIMO SĄLYGAS

2.3.1 Jeigu kitaip nenumato šios Vežimo sąlygos, prieštaravimo tarp šių Vežimo sąlygų ir kitų taisyklių susijusių su Vežimo sąlygose numatytais klausimais atveju, pirmumo teisę turi šios Vežimo sąlygos.

 
 

 

3. BILIETAI

3.1 BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1.1 Vešime tik Biliete arba Keleivių sąraše įvardytą Keleivį. Registracijos metu jūs turite atskleisti savo tapatybę, tam, kad mes galėtume nustatyti ar jūs esate tas pats asmuo, kuris yra nurodytas Biliete arba Keleivių sąraše. Jeigu mes turėsime informacijos, kad jūsų Bilietas galėjo būti įsigytas neteisėtai, mes pasiliekame teisę pareikalauti pateikti jūsų papildomų duomenų arba informacijos, susijusios su jūsų Bilieto įsigijimu.

3.1.2 Įsigyti Bilietai yra neperleidžiami. Leidžiama keliauti tik Biliete nurodytam asmeniui, kuris naudojasi Bilietu.

3.1.3 Jums nebus leidžiama keliauti, jeigu negalėsite pateikti galiojančio Bilieto (rezervacijos patvirtinimo) konkrečiam skrydžiui ir galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, o elektroninio Bilieto įsigijimo atveju, jei jūsų duomenų patvirtinančių Bilieto įsigijimą, nebus duomenų bazėje.

3.1.4 Bilietas yra vertingas dokumentas, tad jūs turėtumėte imtis visų tinkamų priemonių jam saugoti ir užtikrinti, kad jis nebus pamestas, pavogtas ar sugadintas. Ši nuostata nėra taikoma elektroniniams Bilietams.

3.1.5 Bilietai nebus galiojantys iki kol Klientas mums sumokės užsakomojo skrydžio kainą, įskaitant, jai taikomus, mokesčius, rinkliavas, kainų skirtumus ir panašius įsipareigojimus, arba kol bus įvykdyti mūsų sudaryti kreditiniai susitarimai. Bilietai iš esmės negrąžintini ir neperduodami kitam vežėjui. Jei pinigai grąžintini, jie grąžinami tik Klientui remiantis Užsakomojo skrydžio sutarties sąlygomis.

3.2 GALIOJIMO LAIKAS

3.2.1 Bilietai galioja tik Biliete numatytomis datomis.

3.2.2 Kliento išduoti Bilietai yra galiojantys, jeigu klientas sumoka mums už konkretų užsakomąjį skrydį arba Block vietas ir pilnai įvykdo visus savo įsipareigojimus pagal mūsų sudarytą sutartį.

3.3 KUPONŲ NAUDOJIMAS

3.3.1 Jūsų įsigytas Bilietas yra galiojantis tik Vežimui nurodytam Bilieto kupone, nuo išvykimo vietos iki galutinės atvykimo vietos ir tik nurodyta skrydžio klase, ir tik tos datos ir tam skrydžiui, kuriam yra padaryta rezervacija.

3.3.2 Tuo atveju, jei be išankstinio įspėjimo jūs neatvykstate į savo skrydį, mes galime atšaukti kitus jūsų užsakytus skrydžius, t.y. atšaukti šiuose skrydžiuose jums rezervuotas vietas. Jeigu jūs mus iš anksto informuosite apie neatvykimą į skrydį, mes neatšauksime jūsų tolimesnių skrydžių rezervacijų, bet, tokiu atveju taikysime 3.3.3. ir 3.3.4. straipsnius.

3.3.3 Jeigu norėsite, pagal jūsų Bilietui taikomus tarifus, atlikti bet kokius pakeitimus Biliete, turėsite iš anksto susisiekti su Klientu, kuris išdavė jums Bilietą, arba mumis, jeigu mes išdavėme Bilietą. Už bet kokius pakeitimus Biliete jūs galite būti paprašytas sumokėti administravimo mokestį, o tuo atveju, jeigu jūs keičiate skrydžio datą ir jūsų pageidaujamame skrydyje nėra likę laisvų vietų, tuo pačiu kaip jūsų tarifu, jūs turėsite sumokėti kainų skirtumą.

3.3.4 Atminkite, kad jokie skrydžio maršruto pakeitimai nėra galimi.

3.4 VEŽĖJO PAVADINIMAS

3.4.1 Vietoje mūsų pavadinimo Biliete gali būti nurodytas mūsų Oro bendrovės kodas arba mūsų pavadinimo santrumpa. Iš Kliento jūs galite paprašyti informacijos apie mus ir/arba rasti ją mūsų tinklapyje www.gcairlines.aero. Klientas visada yra sutartinis vežėjas Kliento išduotų Bilietų atveju, Keleivių ir/ar Bagažo vežimui oru, kuris atliekamas vadovaujantis Užsakomojo skrydžio sutartimi tarp mūsų kaip faktinio vežėjo ir Kliento (sutartinio vežėjo (užsakovo ar kelionės operatoriaus)) ir toks vežimas priklauso nuo Užsakomojo skrydžio sutarties.

 
 

 

4. KAINOS, MOKESČIAI IR RINKLIAVOS

4.1 KAINOS

4.1.1 Kainos taikomos tik vežimui iš oro uosto kelionės pradžios vietos į oro uostą paskirties vietą, nebent aiškiai nurodoma kitaip. Į kainą neįskaičiuojamos antžeminio transporto paslaugos tarp skirtingų oro uostų bei tarp oro uostų ir terminalų mieste. Jūsų kelionės kaina bus skaičiuojama pagal Bilieto pirkimo dieną galiojančius tarifus kelionei tam tikromis datomis Biliete nurodytu maršrutu. Jei keistumėte savo kelionės maršrutą ar datą, tai gali įtakoti kainą, kurią reikės sumokėti.

4.2 MOKESČIAI IR RINKLIAVOS

4.2.1 Jūs privalote sumokėti bet kokį vyriausybės ar kitos žinybos arba oro uosto administracijos uždėtą mokestį ar rinkliavą. Bilieto pirkimo metu jums bus pranešta apie mokesčius ir rinkliavas, kurios neįskaičiuotos į kainą. Paprastai dauguma jų Biliete nurodoma atskirai.

4.3 VALIUTA

4.3.1 Kainos, mokesčiai ir rinkliavos mokamos valiuta šalies, kurioje išduodamas Bilietas, nebent mes ar Klientas mokėjimo metu arba iš anksto nurodo kitą valiutą (pavyzdžiui, dėl vietinės valiutos nekonvertavimo). Savo nuožiūra galime priimti mokėjimą kita valiuta.

 
 

 

5. REZERVAVIMAS

5.1 REZERVAVIMO REIKALAVIMAI

5.1.1 Mes arba Klientas registruojame jūsų rezervaciją. Jeigu rezervacijas atlieka Klientas, jis pateikia Keleivių sąrašą remiantis Užsakomojo skrydžio sutartimi Kliento sudaryta su mumis.

5.1.2 Mes arba Klientas galime pareikalauti papildomo administravimo mokesčio dėl Bilieto išdavimo, pakeitimo arba dėl kitų susijusių paslaugų.

5.1.3 Jei jūs nesumokėjote už Bilietą iki mūsų ar mūsų atstovo nurodytos datos, mes turime teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo atšaukti jūsų skrydžio rezervaciją.

5.2 ASMENS DUOMENYS

5.2.1 Jūs pripažįstate, kad asmens duomenys buvo pateikti mums šiems tikslams: vietai rezervuoti, Bilietui pirkti, papildomoms paslaugoms suteikti, Bagažo sukčiavimo aptikimo sistemoms ir Bilieto sukčiavimo prevencijos/aptikimo sistemoms valdyti, paslaugoms kurti ir teikti, imigracijos ir įvažiavimo procedūroms supaprastinti bei pateikti šiuos duomenis vyriausybės įgaliotoms institucijoms, kaip muitinė ir imigracijos žinyba bei federalinės ir valstybės žinybos, jei to reikalaujama, ryšium su jūsų kelione. Šiems tikslams mes esame įgalioti išsaugoti tokius duomenis ir perduoti juos į savo buveines, įgaliotiesiems agentams, kitiems Vežėjams, papildomų paslaugų teikėjams arba vyriausybės įgaliotoms institucijoms bet kurioje pasaulio šalyje.

5.3 VIETŲ SKYRIMAS

5.3.1 Mes negalime užtikrinti konkrečios vietos orlaivyje. Pasiliekame teisę paskirti ar perskirstyti vietas bet kuriuo metu, net po įlaipinimo į orlaivį. Tokį būtinumą gali sąlygoti vyriausybės įgaliotų institucijų kontrolės, skrydžių vykdymo, saugos ar saugumo priežastys.

 
 

 

6. REGISTRACIJA IR ĮLAIPINIMAS

6.1 Registravimo laikai įvairiuose oro uostuose yra skirtingi, tad patariame susižinoti šiuos Registravimo laikus ir jų laikytis. Jūsų kelionė bus sklandesnė, jei turėsite pakankamai laiko užsiregistruoti bei atlikti bet kokius formalumus ir kitas išvykimo procedūras. Mes pasiliekame teisę atšaukti jūsų skrydžio rezervaciją ir atsisakome jus vežti be kompensacijos išmokėjimo, jei jūs nespėjate užsiregistruoti iki nurodyto laiko. Jūs būsite laikomas užsiregistravusiu skrydžiui, kuomet jums bus išduotas įlaipinimo talonas.

6.2 Jūs privalote atvykti prie įlaipinimo vartų ne vėliau kaip registracijos metu nurodytu laiku.

6.3 Mes galime atšaukti jums rezervuotą vietą, jei jūs laiku neatvykstate prie įlaipinimo vartų. Iš karto po to, kai įlaipinimo vartai užsidaro, jūsų įlaipinimas į orlaivį yra nebeįmanomas.

6.4 Mes neatsakome už jūsų nuostolius ar išlaidas, patirtas dėl to, kad jūs nesilaikėte šio straipsnio nuostatų.

 
 

 

7. ATSISAKYMAS VEŽTI IR VEŽIMO APRIBOJIMAI

7.1 TEISĖ ATSISAKYTI VEŽTI

7.1.1 Jei gavote mūsų raštišką pranešimą dėl atsisakymo jus vežti savo reisais dėl jūsų netinkamo elgesio orlaivyje arba dėl kitų priežasčių nustatytų tarptautinėje ar nacionalinėje teisėje, įskaitant neteisėto Bilieto įsigijimo atvejus, mes galime vienašališkai atsisakyti vežti jus ir jūsų Bagažą nuo dienos, kai gautas toks pranešimas. Gavę pranešimą apie atsisakymą jus vežti, jūs netenkate teisės keliauti mūsų vykdomais reisais. Jeigu per laikotarpį, kuris nustatytas pranešime, jūs bandysite keliauti mūsų reisais, mes turime teisę atsisakyti jus vežti. Tokiu atveju pinigai už Bilietą yra negrąžinami.

7.1.2 Mes taip pat galime atsisakyti vežti jus ar jūsų Bagažą atvejais, nustatytais Vežimo sąlygose arba jeigu įvyko arba galėtų įvykti vienas iš šių atvejų:

7.1.2.1 toks veiksmas yra būtinas siekiant įgyvendinti teisės aktus;

7.1.2.2 jūsų ar jūsų Bagažo vežimas gali sukelti pavojų Keleivių ar įgulos narių saugumui, sveikatai ar kelti grėsmę mūsų ar keleivių turtui;

7.1.2.3 jūsų protinė, emocinė ar fizinė būklė, įskaitant jūsų būseną dėl alkoholio ar narkotikų vartojimo, gali kelti grėsmę arba daryti įtaką skrydžio saugumui, aviacijos saugumui, sau pačiam, Keleiviams, įgulai, mūsų ar mūsų Keleivių turtui arba sukelti nepatogumus, arba neleisti įgulai įgyvendinti savo pareigų;

7.1.2.4 jūs netinkamai elgėtės ankstesnių skrydžių metu ir/arba jūs įvykdėte aviacijos saugumo pažeidimą ir mes turime pagrindo manyti, kad toks elgesys gali pasikartoti;

7.1.2.5 jūs atsisakote skrydžių saugumo patikros arba atsisakote, kad jums priklausantys daiktai būtų patikrinti, arba vengiate tokios saugumo patikros;

7.1.2.6 jūs nešatės Neleidžiamus daiktus;

7.1.2.7 jūs nesumokėjote taikomų mokesčių ar rinkliavų, susijusių su Bilietais;

7.1.2.8 jūs grasinote, užgauliojote ar įžeidinėjote kitą Keleivį, antžeminio aptarnavimo atstovą ar įgulos narį, arba priešinotės antžeminio aptarnavimo atstovams ar įgulos narių veiksmams;

7.1.2.9 jūs nesilaikėte teisėtų įgulos narių ar antžeminio aptarnavimo atstovų reikalavimų pavyzdžiui susijusių su saugumu ar apsauga;

7.1.2.10 registracijos ar įlaipinimo į orlaivį metu jūs sukėlėte grėsmę kitiems Keleiviams, įgulos nariams, antžeminio aptarnavimo atstovams;

7.1.2.11 jūs neturėjote ir/arba nepaklusote nurodymui pateikti savo galiojančius asmens dokumentus, vizą, jeigu siekėte patekti į šalį per kurią vyksite tranzitu arba kuriai neturite galiojančių kelionės dokumentų, jeigu sunaikinote savo kelionės dokumentus skrydžio metu arba atsisakėte pateikti savo kelionės dokumentus įgulos nariams, kai jūsų buvo paprašyta, arba jeigu mes turime pagrįstą pagrindą manyti, kad būsite neįleistas į jūsų paskirties šalį ar į bet kurią kitą šalį, per kurią vyksite tranzitu;

7.1.2.12 jūs negalite mums pagrįstai įrodyti, kad esate asmuo, įvardytas Biliete;

7.1.2.13 jūs pateikiate Bilietą, kuris buvo išduotas neteisėtai, arba jūs pateikiate Bilietą apie kurį buvo pranešta, kad jis yra pamestas ar pavogtas, arba jūs pateikiate Bilietą, kuris yra suklastotas ar sunaikintas ir nėra galimybės nustatyti būtinų duomenų arba jūs pristatote Bilietą, kuris nebuvo suteiktas arba pakeistas Kliento.

7.2 TEISĖ ATSISAKYTI VEŽTI KAI YRA PAGRĮSTAS PAGRINDAS MANYTI, KAD KELEIVIS ĮSIGIJO BILIETĄ NETEISĖTAI Jeigu Bilietas buvo apmokėtas banko kortele, kuri priklauso kitam asmeniui, mes turime teisę atšaukti jūsų skrydžio rezervaciją, arba atsisakyti jus vežti, jeigu:

7.2.1 mes įtariame, kad Bilietas buvo įsigytas neteisėtai pasinaudojant banko kortele, kuri priklauso kitam asmeniui ir registracijos metu arba mūsų išankstiniu prašymu, pvz. prieš skrydį, kuriam įsigijote Bilietą, jūs atsisakote arba negalite nurodyti banko kortelės savininko duomenų (vardo, pavardės, gyvenamosios vietos), Bilieto kainos ir kitų aplinkybių, susijusių su Bilieto įsigijimu;

7.2.2 Bilietas buvo įsigytas pasinaudojant banko kortele, kuri priklauso kitam asmeniui ir jūs nurodote asmeninius banko kortelės savininko duomenis (vardas, pavardė, gyvenamoji vieta), Bilieto(-ų) kainą ir kitas aplinkybes, susijusias su Bilieto įsigijimu, bet atsisakote pasirašyti įsipareigojimą atlyginti mums Bilieto kainą ir kitus susijusius nuostolius, kurie kyla, jeigu Bilietas buvo įsigytas neteisėtai pasinaudojant banko kortele, kuri priklauso kitam asmeniui;

7.2.3 jeigu yra žinoma, kad Bilietas buvo įsigytas pasinaudojant banko kortele, kuri priklauso kitam asmeniui, pvz. banko kortelės savininkas, kuriam yra išduota kortelė Bilietui pirkti, informuoja mus, kad banko kortelė buvo panaudota be savininko žinios arba kitais neteisėtais būdais. ĮSPĖJIMAS: jeigu Bilietas(-ai) buvo įsigytas neteisėtai pasinaudojant banko kortele, kuri priklauso kitam asmeniui, mes visada apie tai pranešame atitinkamoms teisėsaugos institucijoms. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokius nuostolius, jeigu, kaip nurodyta įstatyme, registracijos vietoje jūs esate sulaikomas teisėsaugos institucijų. Bet kokie nuostoliai kylantys dėl jūsų neteisėtų veiksmų bus pareikalauti iš jūsų pagal taikytiną teisę.

7.3 SPECIALI PAGALBA

7.3.1 Sutikimas vežti savarankiškai keliaujančius vaikus, asmenis su negalia, nėščias moteris, sergančiuosius ar kitus asmenis, kuriems reikia specialios pagalbos, priklauso nuo išankstinio susitarimo su mumis. Keleivių su negalia, kurie Bilieto išdavimo metu pranešė mums apie savo ypatingus poreikius ir kuriuos mes sutikome vežti, vėliau negalima atsisakyti vežti dėl jų negalios ar ypatingų poreikių. Jūsų prašymu mes ir/arba mūsų Klientas suteiksime visą reikalingą informaciją reikalavimus ir mūsų teikiamas paslaugas.

 
 

 

8. BAGAŽAS

8.1 NEMOKAMAS BAGAŽAS

8.1.1 Bagažas, tinkamas Vežimui, turi atitikti dydžio ir svorio apribojimus. Jūs galite vežtis 25 kg. (dvidešimt penkių kilogramų) Registruotąjį bagažą ir 5 kg. (penkių kilogramų) Neregistruotąjį bagažą. Specialiai įrangai (pvz. slidėms, burlentei) ir gyvūnams taikoma nustatyta ir mūsų patvirtinta speciali rinkliava. Informacija apie Bagažo dydžio ir svorio apribojimus, reikalavimus specialiam Bagažui ir specialias rinkliavas galite rasti mūsų tinklapyje arba teirautis Kliento.

8.2 BAGAŽO PERVIRŠIS ARBA BAGAŽO NEATITIKTIS DYDŽIO APRIBOJIMAMS

8.2.1 Jeigu jūsų Bagažo svoris viršija svorio apribojimus numatytus Registruotajam bagažui, mes turime teisę (neprisiimant jokios atsakomybės) atsisakyti vežti tokį Bagažą arba sutikti vežti Bagažą (ar jo dalį), jeigu jūs sumokate papildomą mokestį už Bagažo perviršį. Visa informacija apie mokesčius už Bagažo perviršį jums bus suteikta iš mūsų Kliento.

8.2.2 Jei jūsų Bagažo dydis neatitinka mūsų nustatyto dydžio apribojimų, mes turime teisę (neprisiimant jokios atsakomybės) atsisakyti vežti tokį Bagažą.

8.3 DAIKTAI, KURIUOS DRAUDŽIAMA VEŽTI ORLAIVIU (DAIKTAI VEŽAMI KELEIVIO ARBA BAGAŽE). DRAUDŽIAMI DAIKTAI:

8.3.1 Toliau išvardinti daiktai, kuriuos draudžiama vežti Bagaže:

 1. šaunamieji ir nešaunamieji ginklai bei amunicija: visi daiktai, kurie yra tinkami arba atrodo tinkami šaudymui arba daiktai, kurie gali sukelti Žalą;
 2. apsvaiginimą ar šoką sukeliantys prietaisai: prietaisai skirti apsvaiginti arba kurie gali sąlygoti žmogaus nejudrumą;
 3. daiktai aštriais galais ar briaunomis: daiktai, kurie turi aštrius galus arba briaunas kurie gali sukelti grėsmę orlaivio arba žmonų saugumui (sužeisti žmones) arba turtui esančiam orlaivyje;
 4. darbo įrankiai: įrankiai kurie gali sukelti grėsmę orlaivio ar žmonių saugumui (sužeisti žmones), ar turtui esančiam orlaivyje;
 5. buki daiktai, kurie gali sukelti grėsmę orlaivio ar žmonių saugumui (sužeisti žmones), ar turtui esančiam orlaivyje;
 6. skysčiai: skysčių sąvoka apima gelius, pastas, losjonus, skystųjų ir kietųjų medžiagų mišinius ir turinį, esantį hermetiškai uždarytose pakuotėse, pvz. dantų pasta, plaukų formavimo gelis, gėrimai, sriubos, sirupai, kvepalai, skutimosi putos, aerozolis ir kiti panašios sandaros produktai;
 7. sprogstamosios ir degiosios medžiagos ir degimo įtaisai, kurie kelia ar galimai gali kelti grėsmę orlaiviui ar žmonėms ar turtui esančiam orlaivyje, taip pat ir kiti daiktai, kurių negalima vežti Registruotajame bagaže (8.3.2. straipsnis).

8.3.2 toliau išvardinti daiktai yra draudžiami vežti Registruotajame bagaže:

 1. sprogstamosios ir degiosios medžiagos ir degimo įtaisai, kurie kelia grėsmę ar galimai gali kelti grėsmę orlaiviui ar žmonėms ar turtui esančiam orlaivyje, įskaitant, bet neapsiribojant šaunamaisiais ginklais ir amunicija, nebent jie atitinka 8.3.2. ir 8.3.3. straipsnius, sprogstamosios medžiagos, detonatoriai ir sprogdikliai, minos ir kita sprogstamoji karinė įranga, fejerverkai ir kita pirotechnika, dūmų kapsulės ir šoviniai, dinamitas, milteliniai ar plastikiniai sprogmenys;
 2. daiktai, kurių Vežimą draudžia taikytina teisė ir kiti valstybių teisės aktai, iš kurių ir į kurias skrendama;
 3. daiktai, kurie atsižvelgiant į orlaivio pobūdį yra netinkami Vežti, dėl jų svorio, matmenų, formos ar kitų savybių, kurios gali kelti grėsmę saugai ar saugumui;
 4. kiti daiktai, kurie gali kelti grėsmę orlaivio ar žmonių, ar turto, esančio orlaivyje, saugumui, ir yra apibrėžti Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) Pavojingų prekių saugaus vežimo oru techninėse instrukcijose ir Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) Pavojingų prekių vežimo taisyklėse, Komisijos Reglamentas Nr. 185/2010, bei mūsų taisyklėse su kuriomis galite susipažinti paprašius Kliento arba mūsų tinklapyje.

8.3.3 Šaunamieji ginklai ir šaudmenys gali būti vežami tik Registruotajame bagaže. Šaunamieji ginklai turi būti be šovinių (šaunamieji ginklai neužtaisyti šoviniais ir atskirti nuo dėklo, kuriame yra ginklas), nustatyti ant saugiklio ir tinkamai įpakuoti (sudėti specialiame dėkle). Šaunamųjų ginklų ir šaudmenų Vežimui taikomos ICAO ir IATA taisyklės nurodytos 8.3.2. straipsnio (d) dalyje ir taikytina teisė. Šaunamieji ginklai vežami orlaiviu turi būti deklaruoti asmenims, vykdantiems Keleivių registraciją.

8.3.4 Tokie ginklai kaip senoviniai šaunamieji, kardai, peiliai ir panašūs ginklai gali būti priimti kaip Registruotasis bagažas, jeigu tai nepažeidžia saugos ir saugumo reikalavimų ir jie yra tinkamai supakuoti. Tačiau, šiuos daiktus draudžiama neštis į orlaivio kabiną.

8.3.5 Jūsų Registruotajame bagaže neturi būti dūžtančių, greitai gendančių ar vertingų daiktų, pavyzdžiui, pinigų, raktų, pagal receptą skirtų vaistų, medicininių dokumentų, akinių, akinių nuo saulės, fotoaparatų, vaizdo kamerų ir kitų vertingų elektronikos ar technikos prietaisų bei jų priedų, kompiuterių, asmeninių elektroninių prietaisų, telefonų, mobiliųjų telefonų, juvelyrinių dirbinių, tauriųjų metalų, brangiųjų ir pusiau brangių akmenų, muzikos instrumentų, vertybinių popierių, ar kitų vertybių, vertingų meno ar dailės kūrinių, verslo dokumentų, pasų ar kitų asmens tapatybės dokumentų arba pavyzdžių.

8.3.6 Aviacijos apsaugos pareigūnai gali atsisakyti praleisti keleivį į riboto pasiekiamumo zoną ir/arba orlaivio kabiną, jeigu jis nešasi įtartinai atrodantį daiktą arba atsisako tokį daiktą vežtis kaip Registruotąjį bagažą.

8.3.7 Jei, nepaisant draudimo, Bagaže yra 8.3.1., 8.3.2., 8.3.4. ir 8.3.5. straipsniuose nurodytų daiktų, mes neatsakome už tokių daiktų dingimą ar sugadinimą.

8.3.8 Taikytina teisė gali numatyti kitus apribojimus Registruotajame ir Neregistruojamame bagažui.

8.4 TEISĖ ATSISAKYTI VEŽTI

8.4.1 Atsisakysime vežti kaip Bagažą draudžiamus daiktus nurodytus 8.3. straipsnyje.

8.4.2 Galime atsisakyti vežti kaip Bagažą bet kurį daiktą, mūsų nuomone netinkamą Vežimui dėl jo matmenų, formos, svorio, turinio, kilmės, skrydžių vykdymo ar saugos reikalavimų arba keleiviams keliamo nepatogumo.

8.4.3 Galime atsisakyti vežti jūsų Bagažą, jeigu jis nėra tinkamai ir saugiai supakuotas.

8.4.4 Pranešus jums, jūsų Registruotojo bagažo perviršį mes galime vežti vėlesniais skrydžiais be jokios už tokį vėlavimą jums išmokamos kompensacijos.

8.5 TEISĖ TIKRINTI

8.5.1 Atsižvelgdami į saugos ir saugumo reikalavimus, galime paprašyti, kad leistumėte patikrinti, peršviesti rentgenu jūsų Bagažą. Jei jūsų nėra, jūsų Bagažas gali būti patikrintas be jūsų dalyvavimo, siekiant nustatyti ar jūsų Bagaže nėra daiktų, nurodytų 8.3. straipsnyje. Jei rentgeno ar kitas tikrinimo aparatas padaro žalos jums ar jūsų Bagažui, mes neatsakome už tokią Žalą, nebent taip įvyksta dėl mūsų kaltės ar aplaidumo.

8.6 REGISTRUOTASIS BAGAŽAS

8.6.1 Kai pateiksite mums Bagažą, kurį norite įregistruoti, mes jį priimsime saugoti ir kiekvienam jūsų Registruotojo bagažo vienetui išduosime Bagažo tapatybės etiketę.

8.6.2 Ant Registruotojo bagažo turi būti nurodyta jūsų pavardė ar kiti asmens tapatybės duomenys.

8.6.3 Jeigu yra įmanoma, Registruotasis bagažas bus vežamas tuo pačiu orlaiviu kaip ir jūs.

8.6.4 Tais atvejais, kai jūsų Registruotojo bagažo svoris nėra įrašytas Bagažo kvite ir nebuvo sumokėti jokie perviršio mokesčiai, bus laikoma, kad bendras to Registruotojo bagažo svoris neviršija 25 kg. (dvidešimt penkių kilogramų), nebent būtų įrodyta kitaip.

8.7 NEREGISTRUOTASIS BAGAŽAS (RANKINIS BAGAŽAS)

8.7.1 Bagažas, kurį nešatės į saloną, turi tilpti po kėde prieš jus arba bagažinėje orlaivio salone. Jei jūsų Bagažas netelpa tam skirtoje vietoje, yra per sunkus ar dėl kokios nors priežasties laikomas nesaugiu, jis turi būti vežamas kaip Registruotasis bagažas. Esame nustatę didžiausius salone leistino vežtis bagažo matmenis ir svorį, šią informaciją jūsų prašymu pateiksime mes arba mūsų Klientas.

8.7.2 Daiktus, netinkamus vežti krovinių skyriuje (pavyzdžiui, jautrius muzikos instrumentus) ir neatitinkančius 8.7.1. straipsnio reikalavimų, bus galima vežtis salono bagažinėje iš anksto mus įspėjus ir gavus mūsų leidimą. Jums gali tekti sumokėti atskirą mokestį už šią paslaugą.

8.8 REGISTRUOTOJO BAGAŽO ATSIĖMIMAS IR PRISTATYMAS

8.8.1 Privalote atsiimti savo Registruotąjį bagažą, kai tik jį galima atsiimti jūsų paskirties ar Sustojimo vietoje. Jei neatsiimate Bagažo per deramą laiką, galime pareikalauti mokesčio už jo saugojimą. Jei neatsiimate Registruotojo bagažo per tris (3) mėnesius nuo pristatymo dienos, pasiliekame teisę jį tvarkyti savo nuožiūra be jokios atsakomybės prieš jus.

8.8.2 Teisę atsiimti Registruotąjį bagažą turi tik asmuo turintis Bagažo kvitą ir Bagažo tapatybės etiketę.

8.8.3 Jei asmuo, atsiimantis Registruotąjį bagažą, negali pateikti Bagažo kvito ir Bagažo tapatybę patvirtinančios Bagažo tapatybės etiketės, atiduosime Bagažą tokiam asmeniui tik su sąlyga, jei jis (ji) pateiks mus tenkinančius įrodymus, kad jis (ji) turi teisę į tokį Bagažą.

 
 

 

9. SKRYDŽIŲ TVARKARAŠČIAI

9.1 Prieš įregistruojant jūsų rezervaciją, Klientas praneš jums apie užsakomojo skrydžio laiką tą dieną, kai jūs nusipirksite Bilietą, laikas taip pat bus nurodytas ant Bilieto. Klientas praneš jums apie bet kokius pasikeitimus pasinaudojant jūsų kontaktiniais duomenimis, įskaitant el. paštą, kuris nurodytas Klientui, tokiu būdu pranešimas bus laikomas tinkamai perduotu.

9.2 Tvarkaraščiuose nurodyti skrydžių laikai, gali keistis iki jūsų faktinio išvykimo datos. Mes jums negalime garantuoti šių laikų ir jie nėra laikomi tarp jūsų ir Kliento sudaryto susitarimo dalimi.

9.3 Jei jūsų skrydis yra atšauktas arba išvykimo laikas yra nukeltas daugiau nei dviems valandoms, kreipkitės į registracijos arba įlaipinimo vartų personalą, kad suteiktų jums rašytinę informaciją apie kompensavimą ir pagalbos teikimą pagal Europos Parlamento ir Komisijos Reglamentą Nr. 261/2004 ir taikytiną kompensavimo politiką.

9.4 Mūsų atsakomybė už Žalą sukeltą dėl skrydžio vėlavimo yra apribota iki 4694 SST vienam keleiviui.

 
 

 

10. ELGESYS ORLAIVYJE

10.1 BENDROSIOS NUOSTATOS

10.1.1 Orlaivyje yra griežtai draudžiama rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, kurie nėra suteikti kabinos įgulos, vartoti narkotikus ar kitas psichotropines medžiagas.

10.1.2 Jeigu orlaivio įgula turi pagrįstų įtarimų, kad jūs galite būti apsvaigęs nuo alkoholio, jie turi teisę atsisakyti parduoti alkoholinius gėrimus arba apriboti jų vartojimą.

10.1.3 Jeigu, mūsų nuomone, jūsų elgesys sukelia grėsmę orlaivio įgulai, asmenims arba jų turtui esančiam orlaivyje, trukdote įgulai arba nesilaikote įgulos instrukcijų, ypač instrukcijų dėl rūkymo, alkoholio ar narkotikų vartojimo, arba keliate diskomfortą, nepatogumus, žalojate turtą arba kitus keleivius, įgulą, galime imtis priemonių, kurias pagrįstai laikome tinkamomis, siekdami nutraukti tokį elgesį, įskaitant jūsų laisvės apribojimą. Jūs galite būti išlaipintas ar bet kurioje vietoje gali būti atsisakyta toliau jus vežti, galite būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn už orlaivyje atliktą veiką.

10.1.4 Jei dėl jūsų elgesio, draudžiamo pagal šį straipsnį, nusprendžiame savo pagrįsta nuožiūra nutupdyti orlaivį ne paskirties vietoje jums išlaipinti, jūs privalote sumokėti visas pagrįstas išlaidas, susietas su tokiu nutupdymu.

10.2 ELEKTRONIKOS PRIETAISAI

10.2.1 Dėl saugos reikalavimų galime uždrausti ar riboti orlaivyje naudojimąsi elektronikos prietaisais, įskaitant, bet neapsiribojant mobiliaisiais telefonais, nešiojamais kompiuteriais, nešiojamais magnetofonais, nešiojamais radijo imtuvais, kompaktinių diskų grotuvais, elektroniniais žaidimais ar siųstuvais, įskaitant radijo bangomis valdomus žaislus ir nešiojamas racijas. Leidžiama naudotis klausos prietaisais ir širdies stimuliatoriais. Mobiliojo telefono naudojimas orlaivio salone yra griežtai draudžiamas.

 
 

 

11. ADMINISTRACINIAI FORMALUMAI

11.1 BENDROSIOS NUOSTATOS

11.1.1 Jūs atsakote už visų reikalingų kelionės dokumentų ir vizų gavimą bei už atitikimą išvykimo, atvykimo ir tranzitinių šalių, įstatymams, teisės aktams, įsakymams, reikalavimams bei taisyklėms.

11.1.2 Mes nenešime atsakomybės dėl pasekmių, atsirandančių nesugebėjus gauti nurodytų reikalaujamų dokumentų ar vizų ar nesilaikius įstatymų, teisės aktų, įsakymų, reikalavimų, taisyklių ar nurodymų.

11.2 KELIONĖS DOKUMENTAI

11.2.1 Prieš kelionę privalote pateikti mums, mūsų darbuotojams, agentams ar atstovams visus išvykimo, įvažiavimo, sveikatos ir kitus dokumentus, reikalaujamus atitinkamų šalių įstatymų, teisės aktų, įsakymų ar reikalavimų. Mes turime teisę pasidaryti ir pasilikti jų kopijas ar kitaip išsaugoti duomenis, esančius atitinkamuose dokumentuose. Mes pasiliekame teisę atsisakyti vežti bet kurį Keleivį, jei jis nesilaiko taikomų įstatymų, teisės aktų, įsakymų ar reikalavimų susijusių su pateikimu į kitą šalį ar yra įtarimų, kad jo (jos) dokumentai netvarkingi, arba jis (ji) neleidžia mums pasidaryti ir pasilikti dokumentų kopijų ar kitaip išsaugoti duomenis, esančius atitinkamuose dokumentuose.

11.3 DRAUDIMAS ĮVAŽIUOTI

11.3.1 Jūs sutinkate sumokėti taikomą kelionės kainą, jei vyriausybės įgaliotų institucijų įsakymu privalome jus grąžinti į jūsų išvykimo vietą ar kitur, dėl jūsų neįleidimo į tranzito, skrydžių jungimo ar paskirties šalį. Tokiai kainai sumokėti galime naudotis bet kokiomis mums sumokėtomis nepanaudoto vežimo lėšomis ar bet kokiomis jūsų lėšomis, esančiomis mūsų žinioje. Kainą, kurią sumokėjote už vežimą iki neįleidimo ar deportavimo vietos, nebus grąžinta. Galime savo žinioje turėti visus svarbius jūsų kelionės dokumentus skrydžio iki jūsų išvykimo ar kitos vietos metu.

11.4 KELEIVIŲ ATSAKOMYBĖ UŽ BAUDAS, SULAIKYMO IŠLAIDAS IR KT.

11.4.1 Jei mums tenka sumokėti baudą, užstatą ar garantiją arba patirti išlaidų dėl to, kad jūs nesilaikote taikomų atitinkamų šalių įstatymų, teisės aktų, įsakymų, taisyklių, nurodymų, reikalavimų ir kelionės sąlygų arba nepateikiate reikalingų dokumentų, privalote mums pareikalavus kompensuoti bet kokią dėl to užstatytą ar sumokėtą sumą arba padengti bet kokias kitas patirtas išlaidas.

11.5 MUITINĖS PATIKRA

11.5.1 Jei reikalaujama, jūs privalote asmeniškai dalyvauti savo vėluojančio ir/arba laiku atvykusio Registruotojo ir/arba Neregistruotojo bagažo muitinės ir/arba kitų pareigūnų atliekamoje patikroje. Mes neatsakome už nuostolius ar Žalą, patirtą tokios patikros metu dėl šio reikalavimo nesilaikymo.

11.6 SAUGUMO KONTROLĖ

11.6.1 Jūs privalote praeiti asmens ar Bagažo vykdomą saugumo kontrolę, kai Keleivio ar Bagažo apsauga nustato pagrindinę prevencijos priemonę skirtą užtikrinti aviacijos saugumui, kuri yra taikoma visiems Keleiviams ir Bagažui ir kuri suteikia teisę orlaiviu keliauti į užsieni.

11.6.2 Mes nesame atsakingi už jokią jūsų patirtą Žalą ar nuostolius, jei tokia Žala ar nuostoliai atsirado dėl mūsų atsisakymo jus vežti, nes mes manome ar galime manyti, kad jūsų Vežimas pažeis taisykles, reikalavimus, įsakymus, nurodymus, instrukcijas susijusias su pradžios/atvykimo/tranzito šalies taikytina teise.

11.6.3 Mes nesame atsakingi jei dėl saugumo patikrinimo ar sulaikymo jūs praleidžiate savo skrydį. Tokiu atveju, išlaidos už skrydį į kurį pavėlavote, nebus atlyginamos.

 
 

 

12. ATSAKOMYBĖ UŽ ŽALĄ

12.1 BENDROSIOS NUOSTATOS

Grand Cru Airlines vykdančio jūsų kelionę, atsakomybė bus apibrėžta šiose Vežimo sąlygose. Mūsų atsakomybės nuostatos pateikiamos žemiau:

12.1.1 Vežimui, vykdomam pagal šias Vežimo sąlygas, taikomos Konvencijos atsakomybės taisyklės, net ir tais atvejais, kai Vežimas nėra tarptautinis, kuriam Konvencija taikoma privalomai, nebent šiose Vežimo sąlygose yra nurodyta kitaip.

12.1.2 Papildomai taikomos šios mūsų atsakomybės už Vežimą nuostatos:

12.1.2.1 Bet kuri mūsų atsakomybė už Žalą sumažės dėl jūsų neatsargumo, kuris sąlygojo Žalą ar prisidėjo prie jos pagal taikytiną teisę.

12.1.2.2 Mes prisiimsime atsakomybę tik už Žalą, kuri padaroma mums vykdant skrydžius ar skrydžių dalis ir tai yra nurodyta mūsų Biliete.

12.1.2.3 Neprisiimsime atsakomybės už Žalą, atsiradusią dėl to, kad laikėmės taikomų įstatymų, taisyklių ar teisės aktų, arba dėl to, kad jūs jų nesilaikėte.

12.1.2.4 Mes atlyginsime tik Žalą, kurios dydis yra lygus daikto atkuriamajai vertei, pagrįstai teisinę galią turinčiais dokumentais ar/arba kitais teisiniais įrodymais.

12.1.2.5 Mes nesame atsakingi už jūsų ligas, sužalojimus ar negalią, įskaitant mirtį, jūsų fizinę ar psichinę būklę arba tokios būklės pablogėjimą, susijusį su jūsų amžiumi.

12.1.2.6 Mūsų atsakomybės dydis už jūsų patirtus nuostolius priklausys nuo atitinkamų jūsų pateiktų dokumentų, įrodančių faktinės Žalos dydį, pavyzdžiui, daiktų pirkimo kvitai, kuriose nurodyta daikto kaina ir pirkimo data. Žalos bagažui atsiradimo atveju, mes turime teisę išskaičiuoti nusidėvėjimą. Nusidėvėjimas vertinamas ne tik lagamino ar kelionės krepšio bet ir visų daiktų, esančių lagamine ar kelionės krepšyje.

12.1.2.7 Vežimo sutartis, įskaitant šias Vežimo sąlygas ir išimtis ar atsakomybės ribas, yra taikomos mūsų, tarnautojams, darbuotojams ir atstovams tiek pat, kiek jos taikomos mums. Bendroji suma, kurią galima išieškoti iš mūsų ir tokių Įgaliotojų agentų, darbuotojų, atstovų ir asmenų neturi viršyti mūsų atsakomybės ribos, jei ji yra nustatyta.

12.1.2.8 Jokios nuostatos šiose Vežimo sąlygose neapriboja mūsų atsakomybės pagal Konvenciją ar taikytiną teisę, nebent aiškiai nurodyta kitaip.

12.2 BAGAŽAS

12.2.1 Mes nesame atsakingi už Žalą padarytą Neregistruotajam bagažui (Rankiniam bagažui), nebent tokia Žala atsirado dėl mūsų kaltės.

12.2.2 Maksimali atlygintina Žala, padaryta,12.1.2.6. straipsnyje nurodytam turtui yra 1131 SST vienam keleiviui. Jei Bagažo svoris neįrašytas Bagažo kvite, laikoma, kad bendras Registruotojo bagažo svoris neviršija leistinos nemokamo Bagažo normos, taikomos atitinkamai aptarnavimo klasei. Jeigu Registruojamo bagažo vertė yra didesnė negu mūsų maksimali atsakomybė nustatyta šiame straipsnyje, mes rekomenduojame apdrausti savo bagažą prieš kelionę.

12.2.3 Mes neatsakome už Žalą, kurią sukėlė jūsų Bagažas, įskaitant ir kito keleivio sužeidimą, kurį sąlygojo jūsų Bagažo turinys. Dėl jūsų Bagažo atsiradusią Žalą kitiems asmenims, jų turtui, taip pat mūsų turtui, atsakote jūs. Bet kurio asmens, kurio turtas, nepriklausomai nuo to, ar tas turtas buvo Bagaže ar ne, padarė Žalos kitam Keleiviui, jo Bagažui, ar bet kokiam mūsų ar Vežėjo turtui, suteikia teisę mums ir Vežėjui reikalauti atlyginti Žalą ir išlaidas, susijusias su ja.

12.2.4 Mes neprisiimsime atsakomybės už bet kokią Žalą daiktams, kurių neleidžiama vežti Registruotajame bagaže pagal 8.3. straipsnio sąlygas, įskaitant dūžtančius ar greitai gendančius daiktus, netinkamai supakuotus daiktus, anksčiau sugadintą ar perpildytą bagažą, smulkius apgadinimus, tokius kaip įpjovimai, įbrėžimai, įlenkimai ar sutepimai, atsirandančius dėl įprasto nusidėvėjimo, arba vertingus daiktus, tokius kaip pinigai, raktai, vaistai, išrašyti pagal receptą, medicininiai dokumentai, akiniai/akiniai nuo saulės, fotoaparatai, vaizdo kameros ir kiti vertingi elektronikos ar technikos prietaisai bei jų priedai, kompiuteriai, asmeniniai elektroniniai prietaisai, telefonai, mobilieji telefonai, juvelyriniai dirbiniai, taurieji metalai, brangieji ir pusbrangiai akmenys, muzikos instrumentai, apyvartiniai dokumentai, vertybiniai popieriai ar kitos vertybės, meno ir dailės kūriniai, verslo dokumentai, pasai ir kiti tapatybės dokumentai ar pavyzdžiai.

12.2.5 Mes neatsakome už jokią mažareikšmę, paviršinę Žalą Bagažui, atsiradusią dėl normalaus nusidėvėjimo ir atsiradusio įplyšimo kelionės metu.

12.3 ASMENINĖ ŽALA

12.3.1 Šios nuostatos taikomos kilus atsakomybei dėl keleivių mirties ar sužeidimo:

12.3.1.1 Keleivių mirties ar sužeidimo atveju mūsų atsakomybė nėra ribojama. Tačiau, pavykus įrodyti, kad Žala atsirado ne dėl mūsų darbuotojų ar atstovų kaltės ar neteisėtų veiksmų ar aplaidumo, arba jei tokia Žala atsirado išimtinai dėl trečiųjų asmenų kaltės, neteisėtų veiksmų ar aplaidumo, maksimali išmokama kompensacija neviršija 113 100 SST vienam Keleiviui.

12.3.1.2 Mums išlieka teisė gintis dėl tokių reikalavimų pagal Konvenciją ir kitus tarptautinės ir nacionalinės teisės aktus, taip pat ir atgręžtinio reikalavimo teisė į asmenis, atsakingus už padarytą Žalą.

12.3.1.3 Jei nelaimingo atsitikimo metu jūs žūsite ar būsite sužalotas, mes, per penkiolika dienų nuo fizinio asmens, turinčio teisę į kompensaciją, tapatybės nustatymo, atliksime išankstinius mokėjimus, kurių reikalaujama pagal taikytinus įstatymus skubioms ekonominėms reikmėms proporcingai patirtiems sunkumams patenkinti. Toks išankstinis mokėjimas nėra mūsų atsakomybės prisiėmimo pripažinimas ir gali būti išskaičiuotas bet kokių paskesnių sumų, sumokėtų oro vežėjo atsakomybės pagrindu, sąskaita. Išankstinis mokėjimas privalo būti mums grąžintas tuo atveju, jei mes įrodysime, kad (1) Žalą sąlygojo ar prie Žalos atsiradimo prisidėjo sužeistojo ar mirusiojo Keleivio neatsargumas arba kad (2) asmuo, kuris gavo išankstinį mokėjimą, sąlygojo Žalą ar prisidėjo prie Žalos per savo neatsargumą, arba, kad (3) asmuo, gavęs išankstinį mokėjimą, neturėjo teisės jo gauti.

 
 

 

13. PRETENZIJŲ IR IEŠKINIŲ TERMINAI

13.1 PRETENZIJŲ PATEIKIMAS

13.1.1.1 Jei asmuo turintis Bagažo tapatybės etiketę atsiimdamas Bagažą nepareiškia jokių nusiskundimų, tai yra pakankamas įrodymas, kad Bagažas buvo pristatytas geros būklės pagal vežimo sutartį, nebent jūs įrodote priešingai.

13.1.1.2 Jei jūs norite pateikti pretenziją ar ieškinį dėl Žalos Registruotajam bagažui, jūs privalote pranešti mums apie tai iškart po to, kai aptinkate Žalą, bet ne vėliau kaip per septynias (7) dienas po Bagažo atsiėmimo. Jei jūs norite pateikti pretenziją ar ieškinį dėl Registruotojo bagažo vėlavimo, jūs privalote pranešti mums apie tai per dvidešimt vieną (21) dieną nuo Bagažo pristatymo jums. Kiekvienas toks pranešimas turi būti pateiktas raštu.

13.2 IEŠKINIŲ RIBOJIMAS

13.2.1.1 Bet kuri teisė į Žalos atlyginimą prarandama, jei ieškinys nepateikiamas per du metus po atvykimo į paskirties vietą, dienos, kurią orlaivis turėjo atskristi pagal tvarkaraštį arba dienos, kurią kelionė buvo nutraukta. Ribojimo laikotarpio skaičiavimo būdas turi būti nustatomas teismo, kuriame nagrinėjama byla, sprendimu.

13.3 KELEIVIŲ PRETENZIJŲ TVARKYMAS

13.3.1 Bet kuri mums pateikta pretenzija bus nagrinėjama mūsų vidinių taisyklių nustatyta procedūra, vadovaujantis privalomais taikytinos teisės reikalavimais.

 
 

 

14. KITOS SĄLYGOS

14.1 Jūsų ir jūsų Bagažo vežimas taip pat gali reglamentuojamas kitomis nuostatomis susijusiomis su saugumu, punktualumu ir Keleivių komfortu. Nuostatos susijusios su savarankiškų vaikų, neįgaliųjų keleivių, nėščių moterų ir sergančių keleivių vežimu, elektroninių prietaisų ir daiktų naudojimo apribojimai, pavojingų daiktų vežimu, alkoholinių gėrimų vartojimo ir pasiėmimo į orlaivį apribojimai, kompensavimo atsisakius vežti procedūra ir kitos kompensacijos taip pat turi būti taikomos.

14.2 Aukščiau nurodytų nuostatų tvarka ir taisyklės privalo būti suteikta mūsų arba Kliento pagal jūsų pageidavimą.

14.3 Vežimo sąlygos gali būti keičiamos raštu tik mūsų. Įsigalioja paskutiniai Vežimo sąlygų pakeitimai privalo būti paskelbti.

14.4 Vežimo sąlygos ir bet kokie ginčai vykdomi vadovaujantis Lietuvos teisės aktais bei tarptautine teise, nebent kitos nacionalinės teisės taikymas yra privalomas.

 
 

 

15. AIŠKINIMAS

15.1 Kiekvieno šių Vežimo sąlygų straipsnio pavadinimas yra tik dėl patogumo ir nėra naudojamas tekstui aiškinti.

15.2 Skirtumų tarp lietuviško ir angliško šių Vežimo sąlygų teksto atveju vadovaujamasi anglišku tekstu. Vežėjo pavadinimas:

 

Grand Cru Airlines arba Grand Cru Airlines, UAB

Pavadinimo santrumpa - GCA